Què fem?

Tal i com es defineix als estatuts de l’entitat, la XCN té les següents finalitats:

 • Impulsar i fomentar l’ús de la custòdia del territori i la conservació privada com a estratègies de conservació de la natura.
 • Impulsar i fomentar el voluntariat ambiental i la participació ciutadana.
 • Promoure la millora i el desenvolupament del marc legal, fiscal, econòmic i social per al desenvolupament i enfortiment dels membres de l’associació i les seves activitats.
 • Promoure mecanismes de finançament adequats a les necessitats dels membres de l’associació.
 • Promoure les activitats, productes i serveis dels membres de l’associació.
 • Promoure l’excel·lència de les organitzacions membres en la gestió, la qualitats dels seus serveis, la utilització de noves tecnologies, la transparència i la comunicació.
 • Facilitar la formació i capacitació bàsica per a professionals i voluntaris de la conservació de la natura.
 • Desenvolupar l’ús de la custòdia del territori i voluntariat ambiental a través de projectes pilot dels membres de l’associació i de projectes de recerca aplicada per a la conservació.
 • Establir i millorar els mecanismes actuals de relació de les entitats del tercer sector ambiental membres de l’associació amb el Govern de la Generalitat i la resta d’Administracions Públiques, així com esdevenir el seu interlocutor en els àmbits que els afecten com a sector.
 • Fomentar la responsabilitat social de les empreses i establir relacions de cooperació amb el món privat mercantil i amb altres organitzacions de l’economia social i solidària.
 • Promoure la col·laboració amb universitats, centres de recerca, mitjans de comunicació i altres entitats.
 • Promoure la participació en xarxes de conservació de la natura a la Unió Europea i a nivell internacional.
 • Incidir en el desenvolupament de polítiques públiques que tenen un impacte en la conservació de la natura i que puguin contribuir a la millora de les organitzacions del sector.
 • Acompanyar i assessorar els membres de l’associació en la denúncia de situacions que generen greus conseqüències per a la natura.
 • Desenvolupar activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional en l’àmbit de la custòdia del territori, la conservació privada de la natura i el voluntariat ambiental.
 • Impulsar totes aquelles accions que contribueixin a l’assoliment de la missió de l’associació.