Talls de carretera arreu del territori: Renovables Sí Però Així No!

Icona data

dimecres 6 desembre 2023

12:00h fins 14:00h

Icona lloc

diferents punts de Catalunya

diferents


Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

En nom de les renovables no podem acceptar la destrossa de l’espai forestal i agrícola. Aquest 6 desembre farem una jornada reivindicativa i informativa. Recolzeu-nos! De veritat que ens hi juguem molt. #RenovablesSíperòNoaixí

Tall de carreteres simultani en diferents llocs de Catalunya. Diguem NO a l’especulació del territori natural amb l’excusa de que són energies renovables. NO HO SÓN

Reclamem una implantació responsable de les renovables.

Què defensem?

1 SOBIRANIA ENERGÈTICA REAL

Cal avançar cap a una sobirania energètica real, que redueixi la dependència de l’oligopoli energètic i posi la ciutadania en el centre.

veritablement sostenibles, tant des del punt de vista social, ambiental i cultural com econòmic.

2 PLANIFICACIÓ PARTICIPATIVA

La Generalitat de Catalunya ha d’impulsar una planificació participativa de les renovables, que contribueixi a l’equilibri territorial

3 PRIORITZAR L’ESTALVI I L’AUTOCONSUM

Cal una bona planificació, que minimitzi la necessitat d’instal·lar macroprojectes de centrals renovables impulsant la reducció del consum, millora de l’eficiència i l’autosuficiència energètica de les llars i les PIME.

4 PROJECTES COMUNITARIS

Cal impulsar els projectes de comunitats energètiques locals, les experiències publico-comunitàries i les petites o mitjanes instal·lacions (menys de 10 MW) promogudes per actors locals.

procedent d’inversors locals que aprofitin les diverses fonts locals de renovables (hidroelèctrica, biomassa –garantint una gestió correcta dels boscos-, geotèrmia, eòlica, fotovoltaica…) tot vetllant perquè aquestes instal·lacions tinguin un impacte reduït en l’entorn i es distribueixin equitativament per tot el territori català. Cal destinar Fons Europeus a aquests projectes d’alta rendibilitat social i baix impacte territorial.

5 APROFITAMENT D’ESPAIS ANTROPITZATS

Cal prioritzar la producció de renovables en espais periurbans, degradats, equipaments (xarxa viària, canals de reg, etc.) i altres espais intensament antropitzats propers als llocs de consum.

Cal que redueixi i minimitzi la implantació de grans centrals de producció de renovables en sòl no urbanitzableper evitar la industrialització de bona part dels paisatges naturals i rurals que constitueixen l’ànima del territori, un element fonamental del nostre patrimoni identitari i base essencial per no reduir la nostra sobirania alimentària. I cal que afavoreixi, mitjançant un planejament urbanístic adient, la proximitat entre usos residencials, llocs de treball i serveis, millorant la riquesa, mixticitat i diversitat d’usos als nuclis urbans, promovent el comerç de proximitat, la protecció dels horts urbans i sòls agrícoles de proximitat, tot reduint el cost energètic del transport.

6 REFLEXIÓ TERRITORIAL

Cal activar les eines de reflexió territorial per poder decidir, de forma participativa (amb les administracions locals i la ciutadania), quins són els espais idonis per a la instal·lació de les renovables

grans centrals industrials de producció d’energies renovables, tot

garantint la protecció dels espais naturals i agraris, així com la qualitat de vida en el món rural.

7 RECERCA I INNOVACIÓ

Cal impulsar la recerca i la innovació en la producció de renovables per tal de potenciar les PIME industrials i de serveis a Catalunya.

en l’aprofitament de

fonts d’energia de baix impacte: biomassa –procedent d’una gestió correcta dels boscos-, fotovoltaica amb nous materials (teules, vidre, asfalt…), microcentrals hidroelèctriques, geotèrmia, eòlica sense pales, etc.

8 GESTIÓ PÚBLICA DE L’ENERGIA

Cal avançar cap a la gestió pública de l’energia, liderada per la Generalitat de Catalunya per recuperar el control de les xarxes de distribució de l’energia, la gestió de les centrals hidroelèctriques i l’impuls de projectes innovadors.

9 RENOVABLES AMB VALORS

Cal crear un nou marc legal per a les renovables que respecti els valors europeus, elaborat amb transparència i participació ciutadana que respecti els valors socials i ecològics per damunt de la rendibilitat econòmica i garanteixi l’accés a l’energia dels col·lectius en risc d’exclusió.

Demanem la derogació del Decret Llei 16/2019 d’impuls de les energies renovables, que únicament ha servit per impulsar l’allau de macroprojectes promoguts pels oligopolis i que es decreti una moratòria de tots els macroprojectes de producció d’energies renovables actualment en tramitació.

10 GARANTIR LA CAPACITAT DE DECISIÓ DELS AFECTATS

Cal garantir la capacitat de decisió del conjunt de la ciutadania afectada en el procés d’autorització de la ubicació dels macroprojectes de renovables.

tot articulant els mecanismes necessaris per evitar l’excessiva concentració sobre determinats territoris, la instal·lació de projectes que puguin afectar negativament elements clau del patrimoni natural, cultural i paisatgístic català i que garanteixin la protecció dels drets bàsics dels habitants dels territoris afectats.

 

 

Compartir: