22/05/2024

Més de 7.000 persones voluntàries es van implicar el Projecte Rius el 2023

El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació Hàbitats. Es tracta d’un projecte de voluntariat ambiental basat en el seguiment de l’estat ecològic dels rius i rieres de Catalunya que implica, des de ja fa més de 25 anys, a milers de persones voluntàries que recullen dades sobre la qualitat dels rius seguint una metodologia científica.

L’entitat ha publicat l’Informe Rius, que sintetitza els resultats obtinguts en les inspeccions del Projecte Rius durant l’any 2023. Es tracta del segon any més càlid a Catalunya des de que tenim registres, al que s’ha sumat un dèficit pluviomètric molt fort. Això s’ha reflectit en una major preocupació del voluntariat per la situació del seu tram fluvial i en un nombre més gran de peticions d’assessoraments, dubtes sobre com realitzar les inspeccions, i també d’avisos de que se suspenia l’activitat per manca d’aigua al punt d’estudi.

Més de 7000 persones organitzades en 249 grups de voluntariat han realitzat 446 inspeccions en 264 trams diferents de rius cobrint 132 km de cursos fluvials en seguiment. La majoria de la informació s’ha
concentrat en les conques del Llobregat, Besòs, Ter i Francolí i en menor grau en la conca del Segre.

Els resultats sobre l’anàlisi fluvial mostren que un 26% de les inspeccions obtenen uns
resultats positius, això vol dir que els voluntaris observen un hàbitat variat i complex que pot oferir refugi i diversitat de recursos per a una comunitat biològica rica. En canvi, el 45% d’inspeccions mostren uns resultats mediocres i el 18%, dolents, indicant que els hàbitats es troben alterats o empobrits, cosa que pot limitar la biodiversitat. Les conques del Llobregat i el Francolí són les que agrupen més hàbitats empobrits, tot i que també n’apareixen a les altres conques. Només el 18% de les
inspeccions detecten un bosc de ribera amb bona qualitat.

En el 86% dels trams de mostreig s’han observat deixalles i en el 84% s’han detectat infraestructures o altres elements ocupant les lleres del riu. A més, en la majoria de trams els usos del sòl són diversos, cosa que pot suposar una pressió per als ecosistemes naturals. Majoritàriament (54%) s’observa una combinació d’usos naturals, urbans i agraris en un mateix espai i, en menor mesura, coexisteixen només dos tipus d’usos: naturals i urbans (19%) o naturals i agraris (17%)

Les inspeccions realitzades el 2023 van apuntar a una baixada bastant generalitzada del cabal, especialment a les conques del Ter, el Besòs, el Llobregat i el Francolí. En 12 inspeccions la temperatura de l’aigua ha superat el llindar dels 25 ºC , i en 67 ocasions la temperatura s’ha situat per damunt del llindar dels 20 ºC, dada que es considera un potencial problema.

Un 19% de les inspeccions es va detectar valors elevats de nitrats, tot i que per sota del llindar de risc (resultat de 20 mg NO?/l).

Les dades de qualitat biològica han indicat que un 11% de les inspeccions obtenen una qualitat dolenta de l’aigua, un 24 % resultats deficients un 32% mediocres, representant més de la meitat de la mostra. Només el 18% de les inspeccions obtenen valors bons o molt bons i, per tant, aprovarien segons els criteris de la Directiva Marc de l’Aigua. Aquestes inspeccions també han permés detectar l’arribada d’espècies exòtiques a noves localitats o la seva proliferació


Les persones voluntàries que s’incorporen al projecte reben una formació on s’explica el
funcionament del projecte, es mostra la metodologia d’inspecció fluvial i els materials
necessaris, així com es resol qualsevol dubte que pugui sorgir.

Es pot consultar l’Informe RiusCat Complet en la pàgina de l’Associació Hàbitats.

Actualment encara és obert el periode d’inspeccions de primavera de 2024.


Compartir: