Drets i deures de les entitats

El 30 de juliol de 2015 es va aprovar la Llei 25/2015 del voluntariat i foment de l’associacionisme, la qual recull la regulació de l’acció voluntària a Catalunya. Tal i com es desprèn del seu text, aquesta normativa té per objecte fomentar, reconèixer, protegir i donar a conèixer l’associacionisme i el voluntariat com a agents de transformació social, i també preservar el model català de voluntariat i reconèixer les accions solidaries dutes a terme pels ciutadans de Catalunya.

Aquesta legislació és d’aplicació a les entitats sense afany de lucre d’àmbit català amb programes de voluntariat i, per tant, és important que tant les associacions amb aquests programes de voluntariat aprovats pels seus òrgans de govern com les fundacions coneguin quines són les principals obligacions que han de complir respecte al seu voluntariat.

A continuació fem un recull dels principals requisits que han de complir aquestes entitats d’acord amb la llei 25/2015:

  • S’ha de facilitar a les persones voluntàries la informació sobre la missió i objectius de l’entitat.
  • Les entitats han de disposar d’un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió del voluntariat dins de l’entitat.
  • Les entitats han de disposar d’un pla de formació o itinerari formatiu de les persones voluntàries de l’entitat relacionada amb el desenvolupament de la tasca voluntària.
  • Les entitats han de disposar d’una persona responsable de la coordinació de les persones voluntàries de l’entitat.
  • La normativa determina que una persona contractada per l’entitat o que hi té una relació subjecta a una retribució econòmica, no pot exercir en cap cas una acció voluntària que comporti exercir les mateixes funcions o similars en la mateixa entitat.
  • Existeix la obligació de certificar, a petició de la persona voluntària, la seva participació dins de l’entitat.
  • Les entitats han d’assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme la persona voluntària, la responsabilitat civil de les accions voluntàries i les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent.
  • Si s’acorda amb la persona voluntària, s’han de rescabalar les despeses que li ocasioni l’acció voluntària.
  • Les entitats han de facilitar la participació dels voluntariat en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es vulguin dur a terme.

S’ha de tenir en compte que, pel que fa a la obligatorietat de disposar d’un pla de voluntariat o participació, un pla de formació, i la certificació de la participació de la persona voluntària en els projectes de l’entitat, la llei fa una excepció per a les entitats de menys de 100 voluntaris. En aquest cas, les entitats podran delegar aquestes funcions a les Federacions respectives o a entitats de primer nivell. També poden complir amb aquests requisits de forma coordinada amb altres entitats o per mitjà de convenis amb les administracions públiques.

La normativa preveu la conveniència de dur un registre de les persones voluntàries de l’entitat on consti la descripció de l’activitat que duen a terme.

*Extret de xarxanet.org