El voluntariat ambiental

Les persones que s’inclouen en aquest tipus de voluntariat es preocupen per la defensa i la millora de l’entorn natural que les envolta, així com pels temes relacionats amb la sostenibilitat, l’educació ambiental i la protecció del territori on viuen.

El voluntariat ambiental participa de manera lliure, organitzada i altruista en la conservació dels recursos naturals i en la millora de la qualitat ambiental, mitjançant la realització d’activitats i programes, que poden tenir tant un vessant d’acció directa sobre el medi, com de sensibilització i de divulgació dels seus valors, donant pautes a la població i promovent la seva participació en les accions i activitats que incideixen en la millora de la situació ambiental.

Per tot això, aquest tipus de voluntariat és especialment important en funcions com:

  • La millora de l’entorn.
  • L’adopció d’actituds respectuoses amb el medi.
  • La potenciació de la participació individual i col·lectiva per afavorir la sostenibilitat.
  • La divulgació dels valors relacionats amb la protecció ambiental.

Per les seves característiques, aquest voluntariat és un bon escenari que facilita la presa de contacte amb la realitat del territori i la seva problemàtica i, finalment, l’adopció de respostes actives de millora. La intervenció té com a objecte la natura i el medi ambient en general i es caracteritza per l’acció i perquè es duu a terme en el marc de l’educació ambiental i el desenvolupament sostenible.

*Extret de la “Guia de criteris de qualitat per a projectes de voluntariat ambiental”.