Què és el voluntariat?

El voluntariat és un reconegut fenomen social que gaudeix del reconeixement i l’acceptació ciutadana. És una estratègia de participació que es fa de manera lliure i no remunerada dins el marc d’una entitat de voluntariat, sense afany de lucre, que organitza activitats que redunden en benefici de la persona i la comunitat.

Les entitats de voluntariat generen activitats d’interès general, desenvolupades per persones voluntàries, que no es duen a terme en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra activitat econòmica que sigui econòmicament retribuïda. Tota acció voluntària té els trets bàsics següents:

  • És gratuïta.
  • Es fa en benefici de la comunitat.
  • Es duu a terme dins un marc d’actuació organitzat.
  • Es fa per lliure elecció.

També hi és present una voluntat de transformar l’entorn i la societat com a resultat d’un compromís i una responsabilitat personal. A més, no es pot oblidar que el voluntariat implica un intercanvi de beneficis entre tots els participants, una adquisició d’aprenentatges que provoca una satisfacció personal i que s’adapta a la realitat de cada situació.

*Extret de la “Guia de criteris de qualitat per a projectes de voluntariat ambiental“.