Drets i deures

El voluntariat està contemplat per la llei del voluntariat (Llei 25/2015), d’àmbit català. Per altra banda, el 1996 el Parlament de Catalunya (en la seva Resolució 98/V. 29 de maig 1996) va reconèixer i adoptar la Carta del Voluntariat, on es concreten els drets i deures dels voluntaris/àries.

Drets del voluntariat

 • Obtenir informació de l’entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.
 • Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.
 • Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot el respecte a la seva condició i creences.
 • Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full de compromís corresponent.
 • Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari/ària davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en els programes.
 • Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat.
 • Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
 • Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària.
 • Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

Deures del voluntariat

 • Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.
 • Participar activament en la formació acordada amb l’entitat de voluntariat.
 • Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament.
 • Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l’entitat.
 • Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.
 • Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària o altres persones voluntàries amb els quals es col·labori.
 • Mantenir la confidencialitat, sense prejudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’entitat.
 • En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.